REGULAMIN/STATUT

Regulamin/Statut Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Jeleniej Górze.

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2004.256.2572 ze zm.);

 1. Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t. ze zm.);
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624 ze zm.);
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 ze zm.);
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U.2002.56.506 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.);
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2014.1157);
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532);
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r.
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz.U.2014.414 j.t.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz.U.2013.1257).

 ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1

 

 1. Nazwa przedszkola: Miejskie Przedszkole Nr 13 w Jeleniej Górze.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Jeleniej Górze przy ul. Karłowicza 13.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Jelenia Góra.
 4. Miejskie Przedszkole Nr 13 jest placówką oświatowo – wychowawczą działająca jako jednostka budżetowa.
 1. Numer statystyczny REGON : 021413800
 2. Numer identyfikacyjny NIP: 6112706429
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Miejskim Przedszkolem Nr 13 jest Dolnosląski Kurator Oświaty i Wychowania we Wrocławiu – Delegatura w Jeleniej Górze.
 1. Przedszkole posługuje się pieczątką o treści:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13

Mieczysława Karłowicza 13

58-506 JELENIA GÓRA

Telefon/fax 75 75  264 88

NIP 6112706429 REGON 021413800

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 2. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 4. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 5. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 1. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 1. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 1. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 2. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 3. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4

 1. Przedszkole realizuje zadania poprzez:
 2. diagnozowanie dzieci mogących rozpocząć naukę w szkole pod kątem gotowości do nauki szkolnej,
 3. wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 3-go roku życia do rozpoczęcia nauki w I klasie sześcioletniej szkoły podstawowej,
 4. zapewnienie opieki wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 5. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,
 6. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 7. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
 8. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wspomaganie więzi uczuciowej z rodziną,
 9. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności komunikowania się, gotowości do czytania i kreślenia symboli graficznych,
 10. nabywanie przez dziecko umiejętności posługiwania się językiem obcym podczas zajęć obowiązkowych bezpłatnych,
 11. integrowanie treści edukacyjnych,
 12. prowadzenie działalności diagnozującej dotyczącej rozwoju dziecka,
 13. włączanie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz na stworzeniu warunków do pracy nad przekroczeniem barier rozwojowych, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
 14. zajęcia logopedyczne,
 15. kompensacyjno-korekcyjne,
 16. porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców,
 17. prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu.
  Zajęcia te odbywać się mogą na pisemny wniosek rodziców( prawnych opiekunów) dziecka, po otrzymaniu orzeczenia z poradni i uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz po zapewnieniu wykwalifikowanej kadry, odpowiedniego wyposażenia placówki do stopnia niepełnosprawności.

 

5

 

 1. W przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna.

6

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
 2. przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w zastępstwie rodziny,
 3. zaspokaja potrzeby dziecka,
 4. organizuje bezpieczne zajęcia,
 5. personel przedszkola wytwarza atmosferę poczucia bezpieczeństwa w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 6. stosunek nauczycieli do dzieci jest oparty na poszanowaniu ich godności osobistej z uwzględnieniem praw dziecka – zgodnie z „Konwencją Praw Dziecka”,
 1. za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem odpowiedzialny jest nauczyciel,
 2. pomoc nauczycielki (grupa najmłodsza) i woźna zobowiązane są do spełniania czynności opiekuńczych w stosunku do wychowanków,
 3. wszyscy wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni, koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice,
 4. przedszkole współpracuje z instytucjami opieki społecznej w celu pomocy materialnej ( stałej lub doraźnej) dzieciom wymagającym indywidualnej opieki z powodu warunków rodzinnych lub losowych,
 1. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz woźnej oddziałowej – jedna osoba dorosła na 15-ro dzieci;

 

 1. w przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami

 

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci

z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, ani w stanie wskazującym na jego spożycie.

 1. W wyjątkowych sytuacjach rodzic lub prawny opiekun, ma prawo upoważnić do odbioru dziecka osobę niepełnoletnią.

7

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:
 2. prowadząc zajęcia w języku polskim,
 3. prowadząc na wniosek rodziców, naukę języka mniejszości narodowej,
 4. wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
 5. pielęgnując tradycje,
 6. prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

8

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 2. pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
 3. z niepełnosprawności;
 4. z niedostosowania społecznego;
 5. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 6. ze szczególnych uzdolnień;
 7. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 8. z zaburzeń komunikacji językowej;
 9. z choroby przewlekłej;
 10. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 11. z niepowodzeń edukacyjnych;
 12. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 13. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 14. pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom, dzieciom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 1. korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 1. pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 2. rodzicami dzieci;
 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 4. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 5. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 6. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 8. rodziców dziecka;
 9. dyrektora przedszkola,
 10. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 11. pielęgniarki środowiskowej
 12. poradni;
 13. asystenta edukacji romskiej;
 14. pomocy nauczyciela;
 15. pracownika socjalnego;
 16. asystenta rodziny;
 17. kuratora sądowego.
 18. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem w formie:
 19. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 20. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć charakterze terapeutycznym;
 21. porad i konsultacji.
 22. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Szczegółowy zakres organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

9

 1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
 2. przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom, o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą, uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych;
 1. do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna lub dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:
 2. rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,
 3. zgoda organu prowadzącego na prowadzenie rewalidacyjnych oraz zatrudnienie odpowiednich specjalistów;
 4. w przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady Pedagogicznej, dyrektor jest zobowiązany skierować dziecko do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie:
 5. przyjęcia lub nie przyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej);
 6. za zgodą, na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem:

 

 1. dzieci do tego oddziału kwalifikuje na podstawie orzeczenia poradnia psychologiczno – pedagogiczna,
 2. oddział integracyjny może być utworzony a dyrektor przedszkola będzie zabiegał o utworzenie tego oddziału, jeśli na dany rok szkolny zgłoszone zostaną dzieci z orzeczeniem poradni. Liczba dzieci w tym oddziale nie może przekroczyć 20 w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

10

 

 1. Organami przedszkola są: Dyrektor przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
 2. Szczegółowe kompetencje dyrektora przedszkola
 3. Dyrektor przedszkola:
 4. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny, dokonuje oceny pracy nauczycieli na ich wniosek lub wniosek organów uprawnionych zgodnie z przepisami;
 6. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji oraz zarządzenia organów nadzorujących placówkę;
 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz podnosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie;

 

 1. organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą przedszkola;
 2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników obsługi, decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania, przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych;
 1. występuje z wnioskami o odznaczenie, nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli jak również pozostałych pracowników przedszkola po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 2. współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami w wykonywaniu swoich zadań;
 3. dyrektor dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 4. przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
 5. praca dyrektora podlega ocenie przez organ nadzorujący w porozumieniu z organem prowadzącym;
 1. dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną złożoną z przedstawicieli Rady Pedagogicznej;
 2. dyrektor nie jest członkiem komisji rekrutacyjnej pełni rolę organu odwoławczego w postępowaniu rekrutacyjnym;
 3. dyrektor przedszkola wykonuje również inne zadania wynikające
  z przepisów szczegółowych.

 

 

11

 1. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej

1) Rada Pedagogiczna – jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

Działa w oparciu o ustawę i własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 

Do jej kompetencji nalezy:

 

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 4. uchwalanie statutu przedszkola i dokonywanie zmian,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków

 

 1. opiniuje organizację pracy przedszkola,
 2. zatwierdzanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 3. wnioskowanie w sprawie przyznania nauczycielom, dyrektorowi nagród,
 4. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 5. wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora,
 1. pełnienie funkcji członków komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora,

2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce

3) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej,

4) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,

5) zebrania plenarne rady organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb, inicjatorem zebrań rady mogą być: dyrektor, Rada Pedagogiczna, organ nadzorujący,

6) zwołujący Radę Pedagogiczną powinien powiadomić o jej posiedzeniu co najmniej

7 dni przed terminem, określić datę, godzinę i przedstawić zagadnienia do dyskusji,

7) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów,

8) w obecności co najmniej 2/3 członków, zebrania rady są protokołowane,

9) osoby uczestniczące w pracach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dzieci, ich rodziców (opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

12

 

 1. Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców
 2. Rada Rodziców – jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola. Wybory członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie tajnych wyborów – co najmniej 7 przedstawicieli.

Do jej kompetencji należy:

 1. współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
 2. uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,
 3. występowanie do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami
  i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw placówki
 4. występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania placówki do organów sprawujących nadzór nad przedszkolem,
 5. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności przedszkola.

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego,

3) zebrania rady są protokołowane , w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć ogą: dyrektor placówki, nauczyciele i inne zaproszone osoby

4) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy oraz profilaktyczny przedszkola

5) Rada Rodziców opiniuje zestaw programu wychowania przedszkolnego wybrany przez Radę Pedagogiczną.

13

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki:
 2. Dyrektor uzgadnia z nauczycielami na początku każdego roku szkolnego formy współdziałania uwzględniając prawo rodziców do znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale,
 1. z zadaniami wynikającymi z w/w dokumentów rodzice zapoznawani są na ogólnych i grupowych zebraniach, które organizowane są co najmniej trzy razy w roku, oraz poprzez umieszczanie na tablicach ogłoszeń wyciągów z planów miesięcznych,
 2. każdy organ przedstawia plan swojej działalności na bieżący rok szkolny do końca września,
 3. w przedszkolu organizuje się dni otwarte,
 4. nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju; na pierwszym zebraniu grupowym nauczyciel ustala dni, w których udziela informacji rodzicom.

14

 1. Spory pomiędzy organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów, po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji, ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.
 2. zasady rozstrzygania sporów:
 3. spory pomiędzy nauczycielami a rodzicami – rozstrzyga dyrektor przedszkola
 4. spory pomiędzy dyrektorem a rodzicami, dyrektorem a nauczycielem rozstrzyga organ prowadzący placówkę lub organ nadzorujący przedszkole.
 5. wszelka wymiana informacji między dyrektorem, a radą pedagogiczną dokonuje się poprzez:
 6. zarządzenia,
 7. ogłoszenia na tablicy dla nauczycieli,
 8. rozmowę;
 9. komunikaty i informacje dla rodziców, umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

15

 

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem przepisów § 5 – 7.

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Jelenia Góra
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Dolnośląski Kurator Oświaty – Delegatura w Jeleniej Górze
 1. Nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą sprawuje organ prowadzący

 

16

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia
  i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Statut dopuszcza tworzenie grup międzyoddziałowych podczas schodzenia się
  i rozchodzenia się dzieci oraz w innych uzasadnionych przypadkach w związku
  z organizacją pracy placówki .
 4. Dopuszcza się tworzenie oddziałów integracyjnych do 20 dzieci, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych, nie określając minimalnej liczby dzieci niepełnosprawnych.
 5. Na podstawie zgłoszonych przez rodziców deklaracji tworzone są oddziały dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.
 6. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego zawierający treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dopuszczany przez dyrektora do użytku w danym przedszkolu.

17

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu dopuszczonego do użytku wykazem MEN. Mogą być realizowane programy autorskie opracowane przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolach określają odrębne przepisy.

 

 

18

 

 1. Przedszkole jest 5 oddziałowe.
  • Stokrotki
  • Smerfy
  • Żabki
  • Motylki
  • Biedronki

 

19

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący w terminie do 25 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się liczbę oddziałów ,liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 1. W arkuszu organizacyjnym przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

20

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 1. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 2. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się
  5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym:
 3. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela,
 4. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci czasu) dzieci spędzają
  w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itd.)
 5. najwyżej 1/5 czasu zajmują rożnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 6. pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne),
 1. ramowy rozkład dnia jest podstawą do ułożenia przez poszczególne nauczycielki szczegółowego rozkładu dnia dla danej grupy

21

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00 z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2 pkt. 2.
 1. Statut przedszkola określa:
 2. dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie,
 3. przedszkole jest placówką nie feryjną, pracuje w okresie przerw świątecznych, zgodnie z potrzebami środowiska. Terminy przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący
 4. dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola;
 5. w placówce organizuje się oddziały o wydłużonym czasie pracy ponad podstawy programowe ,
 6. w okresie przerw świątecznych i ferii może nastąpić reorganizacja pracy oddziałów,
 7. podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest zawarcie umowy pomiędzy rodzicem ( prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola o świadczenie usług przez Przedszkole.
 8. zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustalone są przez organ prowadzący:
 1. dzieci zakwalifikowane do przedszkola mają zapewnione pełne wyżywienie, korzystają one z ilości posiłków określonych w deklaracji rodziców o kontynuacji wychowania przedszkolnego, we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz w umowie zawartej z rodzicami;
 1. przedszkole zapewnia:

– 3 posiłki ( śniadanie, II śniadanie, obiad)

 1. opłaty za posiłki wnoszone są za każdy miesiąc z góry do 10–go każdego miesiąca na indywidualny numer konta bankowego;
 2. w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, jeżeli nieobecność dziecka trwa dłużej niż 2 dni;
 3. zwrotu opłaty dokonuje się poprzez zaliczenie należnej kwoty na poczet opłaty za miesiąc następny;
 4. przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci, pracowników przedszkola;zasady i wysokość odpłatności za korzystanie z posiłków określa zarządzenie dyrektora przedszkola;
 5. wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, który zawiera stosowne umowy z rodzicami;
 6. na podstawie Uchwały Rady Miasta rodzic ma prawo skorzystać z ulgi i zwolnień od opłaty za korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową. Ulgę mogą otrzymać rodzice, którzy spełniają kryteria ustalone Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
 1. na wniosek rodzica dyrektor może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej o pomoc w opłacie za wyżywienie dziecka w przedszkolu;
 2. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola na koncie Rady Rodziców gromadzi się fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Uzyskany fundusz przeznaczony jest na pokrycie wszelkich imprez organizowanych na rzecz dzieci, budowę bazy dydaktyczno-wychowawczej oraz wycieczek.

 

22

 

 1. Pracownikami przedszkola są: dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 1. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie ustalonym
  w planie urlopów i zgodnie z przerwą w pracy przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

23

 1. Pracownicy administracji i obsługi to: główna księgowa, specjalista, intendent, pomoc nauczyciela, woźna, konserwator, dozorca, szczegółowy zakres obowiązków i czynności służbowych pracowników znajduje się w indywidualnych teczkach akt osobowych.
 2. Do podstawowych obowiązków intendenta nalezy:
 3. dbać o zakupy towarów żywnościowych z ważnymi terminami przydatności do spożycia, potrzebnej ilości i jakości według potrzeb.
 4. wydawać z magazynu ilości wg wagi, zgodnie z potrzebami dnia.
 5. codziennie pisać raporty żywieniowe podpisane przez dyrektora i kucharkę
 6. bezwzględnie przestrzegać stawki żywieniowej, by nie dopuszczać do przekroczenia i oszczędności.
 7. dbać i nadzorować, by posiłki były estetyczne, jakościowo wg normy żywieniowej, w wystarczającej ilości.
 8. sporządzać jadłospisy dekadowe, jadłospisy umieszczane są w kąciku dla rodziców.
 9. dbać o zgodność obrotów gotówkowych i stanu kasy.
 10. dbać o czystość swojego gabinetu, magazynu żywności, jarzynowego i magazynu środków czystości.
 11. kontrolować mięso jakościowo i ilościowo po przywiezieniu ze sklepu w obecności kucharki i dyrektora przedszkola.
 12. comiesięcznie naliczać należności (wyżywienie i opłata miesięczna) za dzieci oraz wyżywienie personelu.
 13. prowadzić magazyn i jego dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminowo rozliczać się z pracownikami księgowości Przedszkola.
 1. systematycznie zaopatrywać przedszkole w sprzęt, środki czystości, odzież ochronną personelu.
 2. systematycznie zaopatrywać kuchnię i sale dzieci w niezbędne środki opatrunkowe.
 3. Prowadzić rejestr wydawania środków czyszczących i dezynfekujących, wyposażenia pracowników w odzież ochronną i przedmiotów materiałowych.
 4. Prowadzić inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. Przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ.
 6. Przestrzegać zaleceń SANEPID-u.
 7. Wykonywać inne czynności zalecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy placówki.

 

 1. Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:
 2. dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 3. pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych.
 4. karmienie dzieci i czuwanie nad prawidłowym spożywaniem posiłków.
 5. pomoc nauczycielce w przygotowaniu materiału do zajęć np. temperowanie kredek, wycinanie itp.
 6. pomoc dzieciom w układaniu zabawek na stale miejsce
 7. utrzymanie ładu i porządku w „kącikach zainteresowań”
 8. naprawa zabawek w miarę możliwości.
 9. uczestniczyć w spacerach i wycieczkach, zajęciach na powietrzu.
 10. pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci.
 11. pomagać woźnym oddziałowym w razie urlopu, zwolnienia lekarskiego.
 12. wykonywać inne czynności polecone przez nauczycielkę, dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.
 13. Do podstawowych obowiązków woźnej należy:
 14. utrzymywać w czystości powierzone pomieszczenia.
 15. gruntownie raz w tygodniu sprzątać wyżej wymienione pomieszczenia
 16. codziennie ścierać parapety okien, kurz z pólek, zabawek i sprzętu.
 17. podlewać kwiaty i dbać o ich estetyczny wygląd.
 18. porządkować wraz z dziećmi kąciki zabawowe.
 19. rozkładanie naczyń
 20. w razie potrzeby pomagać nauczycielce w przygotowywaniu zajęć.
 21. wspierać nauczycielkę w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć zwłaszcza poza terenem placówki (spacery …)
 22. prać ręczniki w swoim oddziale zgodnie z instruktażem.
 23. dbać o należyty stan sanitariatów, systematycznie uzupełniać mydło i papier toaletowy.
 24. dbać o estetykę otoczenia przedszkola.
 25. zamykać przedszkole – sprawdzić dokładnie czy zamknięte są okna, drzwi i zgaszone światła we wszystkich pomieszczeniach.
 1. przestrzegać zaleceń SANEPID-u.
 2. przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP, P-POŻ.
 3. dbać o powierzone mienie, sprzęt techniczny i właściwe gospodarowanie środkami czyszczącymi i dezynfekującymi.
 4. wykonywać inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki.
 5. Do podstawowych obowiązków konserwatora/dozorcy należy:
 6. dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu.
 7. dokonywać bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu.
 8. instruować pracowników w przedszkolu w zakresie sposobu używania urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania zniszczeniu.
 9. wykonywać prace ogrodnicze i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym (wykaszanie trawników).
 10. dbać o estetykę otoczenia przedszkola.
 11. malować, konserwować, naprawiać urządzenia ogrodowe.
 12. wykonywać prace naprawcze pod nieobecność dzieci.
 13. przestrzegać zalecenia SANEPID-u.
 14. przestrzegać Regulaminu Pracy, Przepisów BHP, P-POŻ.
 15. wykonywać inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki.

 

 1. Do podstawowych obowiązków głównej księgowej należy:
 2. dbałość o dobre imię i prestiż zakładu.
 3. przestrzeganie obowiązującego prawa.
 4. wykonywanie zadań sumiennie, rzetelnie i bezstronnie.
 5. zachowanie tajemnicy służbowej, ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych.
 6. zachowanie kultury, uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami współpracownikami oraz w kontaktach ze stronami załatwiającymi sprawy.
 7. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 8. dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego.
 9. ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.
 10. przestrzeganie ustalonego w zakładzie porządku pracy.
 11. przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie p/pożarowej.
 1. kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy.
 2. prowadzenie dokumentacji i gromadzenie dokumentów zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

 1. wykonywać inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki.
 2. Do podstawowych obowiązków specjalisty nalezy:
 3. dbałość o dobre imię i prestiż przedszkola
 4. przestrzeganie obowiązującego prawa.
 5. wykonywanie zadań sumiennie, rzetelnie i bezstronnie.
 6. zachowanie tajemnicy służbowej, ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych.
 7. zachowanie kultury, uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami współpracownikami oraz w kontaktach ze stronami załatwiającymi sprawy.
 8. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 9. dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych.
 10. ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.
 11. przestrzeganie ustalonego w zakładzie porządku pracy.
 12. przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie p/pożarowej
 1. kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy.
 2. prowadzenie dokumentacji i gromadzenie dokumentów zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. wykonywać inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki.

 

 1. Do podstawowych obowiązków kucharza należy:

1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów

2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm

3) pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed uzyciem

4) dbanie o najwyższą jakośc i smak posiłków

5) utrzymanie porządku i czystości w kuchni

6) znajomośc i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni

7) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia

8) przestrzegac zalecenia SANEPID-u

 

9) przestrzegać Regulaminu Pracy, Przepisów BHP, P-POŻ

10) wykonywac inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki

 

 1. Do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należy:

 

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków
 2. rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych
 1. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki
 2. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków
 3. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego
 4. sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, pomieszczen sanitarnych, szaf ze sprzętem kuchennym
 1. wykonywanie polecen kucharza wynikającyhc z codziennego podziału prac
 2. zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności
 3. znajomośc wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni
 4. przestrzeganie zalecen SANEPID-u
 5. przestrzeganie Regulaminu Pracy, Przepisów BHP, P-POŻ
 6. wykonywać inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki

24

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, pełniących funkcję wychowawcy, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel(e) opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

25

 

 1. W przedszkolu jest możliwość utworzenia oddziału integracyjnego i zatrudnienia dodatkowo nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

 

26

 

 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli
 2. nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice mają prawo do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
 3. rzetelną wymianę informacji na temat dziecka w toku kontaktów indywidualnych,
 4. zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,
 1. zapoznanie rodziców z założeniami programu rozwoju placówki, planów miesięcznych w danym oddziale i powiadomienie rodziców
  o bieżących sprawach przedszkola na gazetce informacyjnej.
 2. nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i jest w pełni odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
 3. nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwa i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
 4. nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności
  i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
 5. nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń
 6. nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-6-letnich, a do 30 kwietnia danego roku szkolnego przygotowuje informację gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich.
 1. w pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną a w przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach prac powołanego zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej , sprawuje opiekę zdrowotną i inną. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora i Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych w formie:
 2. wspólnych spotkań z rodzicami,
 3. indywidualnych rozmów z rodzicami,
 4. grupowych spotkań z rodzicami,
 5. zajęć otwartych dla rodziców,
 6. organizacji uroczystości przedszkolnych.
 7. Informacje o zebraniach i zajęciach wywieszane są na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach szczegółowych zawartych w statucie przedszkola.
 8. Czynnie uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

27

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 2 pkt 1).
 2. dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego,w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
 4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się drogą elektroniczną zgodnie z corocznymi wytycznymi organu prowadzącego. Po dokonaniu elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkola dyrektor wywiesza, w miejscu dostępnym dla zainteresowanych, imienne listy przyjętych do przedszkola dzieci oraz nazwę organu do jakiego mogą składać odwołanie rodzice dzieci nie przyjętych i termin składania tych odwołań.
 6. Dzieci nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
 1. Dzieci mają prawo do:
 2. akceptacji takimi, jakie są,
 3. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 4. aktywności twórczej,
 5. opieki i ochrony,
 6. zabawy i wyboru formy tej zabawy,
 7. wypoczynku,
 8. podejmowania decyzji i możliwości wyboru,
 9. popełniania błędów,
 10. odnoszenia sukcesów,
 11. znajomości swoich praw i obowiązków,
 12. zadawania pytań i uzyskania zrozumiałych odpowiedzi,
 13. rozwijania swoich zainteresowań,
 14. samodzielnego dokonywania wyborów,
 15. wyrażania własnych poglądów, uczuć i potrzeb,
 16. nienaruszalności cielesnej,
 17. warunków zapewniających im bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
 18. poszanowania ich godności osobistej
 19. życzliwego i podmiotowego traktowania .
 20. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:
 21. stwarzać niebezpiecznych sytuacji,
 22. krzywdzić innych ani siebie,
 23. niszczyć cudzej własności,
 24. przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.
 1. W przedszkolu przestrzega sie prawa dziecka oraz upowszecgnia sie wiedzę o tych prawach poprzez edukację dzieci, pedagogizację rodziców, zapoznanie z Konwencją o prawach dziecka
 1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęsliwych wypadków, a opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) we wrzesniu – na początku roku szkolnego.
 2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia z listy wychowanków gdy:

1) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch miesięcy, a rodzice nie zgłaszają przyczyn nieobecności

2) rodzice uchylaja się od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i zalegają z opłatą za dwa miesiące

3) dziecko stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych wychowanków

4) stwierdzenia przez specjalistę powaznej wady fizycznej lub głębokiego uposledzenia zatajonego przez rodziców w karcie zgłoszenia

5) skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

 

28

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy:
 3. przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych,
 4. obsługę finansowo – księgową prowadzi główna księgowa przedszkola
 5. podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki,
 6. dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań pieniężnych do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec organu prowadzącego.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

30

 

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 2. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
 3. udostępnienie statutu przedszkola na stronie internetowej przedszkola,
 4. udostępnienie statutu na stronie BIP.

31

 

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

32

 

 1. Treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa.
 2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

33

 

 1. Zmiany w statucie przedszkola podejmowane są uchwałą Rady Pedagogicznej.
 2. Przedszkole publikuje tekst jednolity po każdej wprowadzonej zmianie.

 

 

 

Niniejszy statut został przyjęty Uchwałą Nr 4/2015 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 1

do Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Jeleniej Górze

z dnia 01.09.2016 r.

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia17 czerwca 2016 r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 35)
 2. Ustawy z dnia29 grudnia z 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 35)
 3. 1 pkt 23 ustawy z dnia23 czerwca 2016 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1010)

 

W statucie Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Jeleniej Górze wprowadza się następujące zmiany:

 

ROZDIZAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

26, pkt 1, ppkt 3 ulega zmianie zapis:

nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6-letnich (i po decyzji rodziców dzieci 5 – letnich), a do 30 kwietnia danego roku szkolnego przygotowuje informację gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6 – letnich ( i po decyzji rodziców dzieci 5 – letnich)

 

 

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

27, pkt 1, ppkt 1 ulega zmianie zapis:

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 2 pkt 1

1) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

 

 

Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

 

 

 

Niniejszy Aneks został przyjęty Uchwałą Nr 4/2016 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2016 r.

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.